Visi

 • Menjadi pusat kesepaduan ilmu, pemikiran dan kefahaman Islam di UiTM demi pembangunan ummah.

Misi

 • Mempelbagaikan kursus-kursus profesional dan separa profesional berorientasikan Islam dengan kerjasama fakulti dan agensi-agensi lain yang¬† berkaitan.
 • Menggiat dan menyuburkan budaya keintelektualan melalui kegiatan akademik dan pelbagai aktiviti.
 • Mempertingkatkan kesarjanaan dan penyelidikan dengan mengadakan program-program akademik dan non-akademik yang berorientasikan Islam.

Objektif

 • Memperkukuhkan penyebaran ilmu dan pemikiran serta kefahaman Islam melalui program akademik dan non-akademik yang berkualiti.
 • Menawarkan kursus dan fokus kepada kegiatan keilmuan dalam pelbagai disiplin di universiti mengikut perspektif Islam.
 • Mempastikan kejayaan kesarjanaan ilmu dan penyelidikan bertaraf dunia dapat direalisasikan.
 • Menyelaras program pengembangan ilmu dan kefahaman Islam melalui perkongsian kepakaran, sumber dan prasarana antara organisasi dalam dan luaran UiTM.
 • Menyusun semula struktur dan program khidmat profesional kemasyarakatan seperti khidmat nasihat agama.
 • Menggiat dan meninggikan budaya penyelidikan dan perundingan dalam bidang keislaman.
 • Mengaplikasi budaya ICT dalam khidmat profesional kemasyarakatan.¬†