Jenis Perkhidmatan

Tempoh (Hari Berkerja)

Mengambil tindakan aduan iSMS yang diterima dari pihak pelanggan

3 Hari

Menyediakan kemudahan akaun e-mail setelah menerima borang yang lengkap.

7 Hari

Jaminan Capaian Internet dan Intranet di Kampus

7 Hari

Proses Tempahan Makmal Komputer

2 Hari

Memastikan Makmal Komputer di selengara secara berkala

3 bulan sekali