• Menye­di­akan pelu­ang mak­si­mum kepada kaum bumi­put­era bagi mengikuti pen­didikan bertaraf pro­fe­sional dalam bidang sains, indus­tri, teknologi, perda­gan­gan, seni dan kemasyarakatan.
  • Menye­di­akan pro­gram pen­ga­jaran yang berkual­iti dan ino­vatif serta memenuhi kehen­dak pasaran dan pelang­gan di samp­ing men­dokong dasar pem­ban­gu­nan negara.
  • Mewu­jud­kan pro­gram pem­ban­gu­nan kemanu­si­aan seba­gai alat men­er­ap­kan sis­tem nilai di kalan­gan masyarakat UiTM.
  • Memas­tikan pro­duk UiTM bukan sahaja dapat memenuhi pasaran guna tenaga manu­sia tem­patan, malah juga berse­dia berkhid­mat di per­ingkat global.
  • Men­jadikan UiTM sebuah organ­isasi cemer­lang yang dapat men­jamin pen­gu­ru­san sum­ber manu­sia, kewan­gan dan harta benda yang berke­san dan cekap untuk men­ca­pai mat­la­mat pen­didikan UiTM serta memainkan per­anan seba­gai pemangkin pem­ban­gu­nan masyarakat.